تالار زبانشناس

A long way awayمعنی

was a long way away and it was difficult to see


این تاپیک مربوط به فصل« دالی » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « آخرین اسب تک شاخ »

2 Likes

یعنی راه خیلی دوری

3 Likes