تالار زبانشناس

تحلیل معنایی و گرامری بخش یک انیمیشن منجمد 2

cry out
1- فریاد برآوردن، داد زدن 2- (با صدای بلند یا به طور آشکار) شکوه کردن، اعتراض کردن
Never mind
بیخیال مهم نیست
breaks the spell
شکستن طلسم
(to marry (someone
فعل ازدواج کردن٬ یک فعل عمومی و جنرال است. زمانیکه میخوایم به مردم اعلام که کنیم که ازدواج کردیم از این فعل استفاده میکنیم.

به کار بردن حرف اضافه with در marry with someone غلط است.
همچنین حرف اضافه to در جمله I married to someone هم درست نیست.

جمله درست:
زمانی که از این عبارت استفاده کردید تنها کافیست که اسم شخص رو بعد از فعل marry بیارید٬ مثلا:
I married Ramin in 1980.

to get married
زمانی که صحبت از ازدواج کسی است٬ از get married استفاده میکنیم٬ این زمان به عروسی فکر میکنیم.
I got married.

(to get married to (someone
اگه بخواهیم اسم شخصی رو بعد از فعل get married بیاریم٬ حتما باید از حرف اضافه to بعلاوه اسم شخص استفاده کنیم.
What are you playing?
ساختار حال استمراری

حال استمراری (the present continuous) در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود.

ساختار حال استمراری
زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.
That’s like no enchanted forest I’ve ever seen

زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته اتفاق افتاده ولی آن اتفاق یا تاثیرش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی نقلی” است.

But its magic wasnt that of goblin spells and lost fairies.
اما جادوی آن از جادوی اجنه و پری های گمشده نبود.

But it was also home to the mysterious Northuldra people.
اما این خانه ی مردم مرموز نوثالدرا هم بود.

In honor of that
به افتخار آن

Stand tall
صاف بایست

something went wrong.
مشکلی پیش امد
چیزی پیش آمد
They were attacking us.

گذشته استمراری
Past Continuous
از زمان گذشته استمراری (Past Continuous) در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند، ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیست.

ساختار گذشته استمراری
زمان گذشته استمراری از حالت گذشته فعل be به صورت was, were به علاوه مصدر ing دار افعال (gerund) درست می‌شود.
Locking everyone out.
همه گیر افتادن

Who attacks people who give them gifts?
این جمله رو گوش کنید احساس میکنم who دومی رو تلفظ نمیکنه

safe and sound
یک اصطلاحه… عامیانه اش میشه صحیح و سالم

sound=سالم

Lie the answers and a path for you
Lie
ینجا به معنی دروغ نیست به معنی قرار دادن هست
Dive down deep= شیرجه عمیق زدن
into her sound= دراینجا به معنی عمق، تنگه…

But not too far or youll be drowned
در اینجا or به معنی یا نیست
میخواد نتیجه رو برسونه
یعنی شیرجه خیلی عمیق نزن وگرنه غرق میشی
Can you face= میتونی مواجه بشی

homeward bound= به سمت خانه رفتن

Your Majesty= اعلیحضرت

6 Likes