تالار زبانشناس

Any longerمعنی

You’re not a child any longer - you must stop bothering her to play with you.


این تاپیک مربوط به کتاب« میسیای وحشی » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

3 Likes

سلام دوستم

در دیشکنری خوب توضیح داده

6 Likes