تالار زبانشناس

The english-speaking peoples of the world از نظر گارمری چرا اینطوری نوشته میشه خوب the english خودش به معنای ملت هست که

2 Likes

English زبان انگلیسی
The english مردم انگلیس
اینجا اون حرف
The
بنظرم به اون کلمات دیگه هم مربوط میشه منظورم اینه که فقط مال کلمه ی
English
نیست. یعنی نگفته
The english
بلکه باقی کلمات هم به حرف
The
وصله.
سوالتون را دقیق متوجه نشدم. درهمه نمیدونم اشکال از فونته یا چیه.

1 Likes