تالار زبانشناس

تفاوت کاربرد و معنی

آیا بین retern و come back و went back

تفاوت کاربردی هس؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

Return
بمعنای برگرداندن هم هست. ولی
Come back
فقط بمعنای برگشتن

2 Likes