تالار زبانشناس

عبارت زیر شرطی نوع چند است و اگر نوع دوم ،چرا از would استفاده نشده

این عبارت شرطی نوع چندم هست ؟

? If he broke a rule, he was beaten.


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط الف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

4 Likes