تالار زبانشناس

ترجمه who در جمله

درجمله زیر:

One day he came to a small village and met a man wholived in a cave next to the village.
Who ترجمه اش چی هست و چرا باید دراین جمله بکار برده بشه؟
متشکرم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

سلام who در اینجا معنی که میده که فکر میکنم بشع ضمیر موصولی مثه.Which whom that.و…
. Who. رو برای کسی که میاریم

5 Likes

در اینجا who رو (کسی که) معنی کنید.
و این (کسی که) بر میگرده به a man

6 Likes