تالار زبانشناس

نمیشد at باشه؟

سلام

On her way home

نمیشد بجای on ربط at میبود؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی غذای بوبا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام
زمانی که فردی در یک مسیر،راه و یا روشی باشه،از حرف اضافه ی onاستفاده میشه.
حرف اضافه ی onهمیشه باwayهمراه هست.
چون در اینجاway home(به معنای مسیر خانه)اومده پس باید از on در قبل این عبارت استفاده میشده.

اگر way در این جمله وجود نداشت، از حرف اضافه ی at استفاده می کردیم و میشدat home (یعنی در درون خانه)

3 Likes

ممنون ممنون ممنون‌‌.

1 Likes