تالار زبانشناس

My work starts چرا

چرا برای my اس سوم شخص اومده؟

my work starts at 7:30am


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

چون اینجا داره در مورد کارش حرف میزنه نه درباره خودش
داره می گه که کارم ساعت ۷:۳۰ شروع می شه
پس فعل جمله هم s گرفته

7 Likes