تالار زبانشناس

تفاوت بین I / My / Me / Mine / Myself

تفاوت بین I / My / Me / Mine / Myself

pronouns-1-638

اگر شما هم I ،my ،me ،mine و myself را گاهی با هم اشتباه می‌گیرید باید بدانید که شما تنها نیستید. این مشکل بسیار رایجی است که بسیاری از زبان آموزان و مترجمان در ترجمه متون انگلیسی با آن مواجه می‌شوند. در ادامه مطلب با سایت ترجمه آنلاین فارسیز همراه باشید تا تفاوت‎های میان آنها را بیان کنیم.

I و ME

I فاعل جمله است، کسی که عملی را انجام می‌دهد.

.I gave John the book

ME مفعول جمله است، کسی که عمل برای او انجام شده یا عمل را دریافت کرده است.

John gave me the book
OR: John gave the book to me

معمولا وقتی چند فاعل و مفعول در یک جمله هستند باعث اشتباه می‎شوند.

مثال:

Dana and I saw Jim at the party
Dana = فاعل
I = فاعل
Jim = مفعول The teacher called Sarah and me
The teacher = فاعل
Sarah = مفعول
me = مفعول

MY و MINE

هر دوی آنها ضمایر ملکی هستند که باید my را قبل از کلمه و mine را بعد از کلمه به کار ببرید.

Paul is my friendPaul is a friend of mineThose are my glassesThose glasses are mine

MYSELF

کلمه myself در دو حالت استفاده می‌شود.

۱- وقتی I هم فاعل و هم مفعول جمله است.

I accidentally cut myself with the scissors

(وقتی خودت دستت رو با قیچی می‎بری، هم خودت فاعل هستی هم مفعول)

۲- برای تاکید بیشتر (وقتی می‌خواهیم روی I تاکید بیشتری داشته باشیم)

!I baked this cake myselfGive me the letter – I’ll deliver it myself

BY MYSELF

ترجمه این عبارت “به تنهایی” است.

I went out to dinner by myself

(خودم تنهایی شام رفتم بیرون)

منبع: espressoenglish.net

10 Likes