تالار زبانشناس

Lived on the farm

اینجا چرا از at به جای on استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام دوست عزیز

حرف اضافه At
1)دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop
2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot
یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C
3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود.
4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside.
5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد.
6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank

حرف اضافه On
نشان دهنده تماس چیزی با سطحی یا وجود چیزی بر روی سطحی است .
فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید.

1)you should only write on one side of the paper.
2)there are many boats on the river that summer.
3)قبل از رادیو تلویزیون we saw a wonderful program on television.
4)it’s the most beautiful place on Earth.
5)what’s on your mind
6)what’s standing on the corner.

در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند، مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد.
His son works on a farm.

6 Likes

فک کنم در جاهایی که سر،باز هستند ازon استفاده میشه

1 Likes