تالار زبانشناس

معنیMore commonly,

More commonly, we have a lot of beliefs about what we can do and what we cannot do.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

1 Likes

ی اصطلاح ب معنای غالبا هست

3 Likes