تالار زبانشناس

ارزیابی دوره نوشتن در علوم

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « نوشتن در علوم » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
This course teaches scientists to become more effective writers, using practical examples and exercises. Topics include- principles of good writing, tricks for writing faster and with less anxiety, the format of a scientific manuscript, peer review, grant writing, ethical issues in scientific publication, and writing for general audiences.
سطح: 6