تالار زبانشناس

معنی عبارت زیر چیه؟

I think we’ll make a start as it’s 7.30 already .

خیلی بخوام روون ترجمه کنم میشه: چون ساعت 7:30 شده دیگه فکر کنم شروع کنیم.

2 Likes