تالار زبانشناس

معنیCater to

cater to به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مرد ممتاز »

1 Likes

To provide ppl with what they may need
فراهم کردن نیاز

مثال :
The Tehran language school is bulit to cater to all levels of learners

4 Likes