تالار زبانشناس

در جمله زیر زمان مبهمه!

چرا در جمله
A terrible dragon had come to live in the lake
ماضی have اومده ولی فعل come مضارع هستش؟!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

come قسمت سوم فعل هست
had come= had+past participle

1 Likes