تالار زبانشناس

Would you mind

سلام
میشه لطفاً با ساختار

…Would you mind+verb+ing

چند نمونه درخواست مودبانه مثال بزنید


این تاپیک مربوط به درس« آیا گاهی اوقات بی ادب می شوید؟ - این ها را نگویید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « این چیزها را نگویید! »

4 Likes

Would you mind taking this book back for me?

Would you mind sending that mail for me?

Would you mind John’s staying here with us?

Would you mind My sister’s coming with us to the picnic?

4 Likes

Thank you my friend :slight_smile::blush:

2 Likes