تالار زبانشناس

چرا در جمله زیر فعل ed نگرفته؟؟

چرا در جمله زیر فعل attack ؛ ed نگرفته؟

but continued to attack the villagers.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

چون فعل اول جمله به صورت past استفاده شده و وقتی فعل اول گذشته باشه دومی به حالت اصلی استعمال میشه

1 Likes