تالار زبانشناس

معنی There you are

سلام آیا معنی There you are میشه (شمااینجاهستید
Step into the picture. You are there again. There you are, in your body again in this successful challenge.

سلام بله تقریبا.
میشه کلی ترجمه ش کرد.
و شما دوباره در این چالش در بدن خودتان قرار گرفته اید.
البته متن کاملتر رو بهتر میشه ترجمه کرد.