تالار زبانشناس

تفاوتجمله زیر

سلام فرفق جمله یک با دو چیه
this kind of idea fundamental 1
this idea of kind of fundamental 2

So in this case global has this idea of kind of fundamental


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

1 Likes