تالار زبانشناس

متن با صدا یکی نیست

سلام
در سری درس داستانهای واقعی
درس برده داری کودکان
قسمت
شتاب دهنده تسلط ب
متن وصدا همزمان نمیباشد(در اندروید6)
لطفا کنترل نمایید.

1 Likes