تالار زبانشناس

نقشwash چیه؟

She was too old to wash the dogs

Wash دراینجا مصدر هست؟

بله مصدر با to. اینکه صفت با مصدر با to ی فعل بیاد ساختار پر استفاده ایه.
I’m happy to hear that
I’m too young to drive

3 Likes