تالار زبانشناس

چرا تو ترجمه جمع بسته شده ولی تو متن جمع نیست ؟

تو جمله زیر چرا sibling به صورت جمع نوشته نشده ؟

She had never overcome her feeling

of sibling rivalry .
ترجمه : او هیچوقت به حس رقابت خواهر و برادری اش غلبه نکرد .

مگه کلمه sibling به معنی خواهر یا برادر نیست ؟ پس باید برای خواهر و برادر جمع بسته بشه ، درسته ؟

1 Likes

سلام. چون اینجا به عنوان صفت استفاده شده و صفت جمع بسته نمیشه هیچوقت.
sibling داره rivalry رو توصیف میکنه.
رقابت خواهر برادرانه.

1 Likes