تالار زبانشناس

ترجمه یک جمله از درس خانواده یونانی

I don’t think he’s trying to sell me something
لطفا میشه این جمله رو ترجمه کنید؟؟

1 Likes

من فک نمیکنم که اون در تلاشه چیزی به من بفروشه

2 Likes