تالار زبانشناس

ترتیب خوندن درسها

روشی که توضیح دادین هیچ مشکلی نداره.

1 Likes