تالار زبانشناس

At a time اصطلاح

They take showers one at a time
They went down the slide two at a time
They are heavy let’s move them one at a time

این one و two چجوری ترجمه میشن؟


این تاپیک مربوط به « خورشید، ماه و خفاش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « اصطلاحات روزمره ی انگلیسی - کتاب اول »