اضافه شدن متن فارسی زیر انگلیسی با قابلیت رویت و مخفی

اضافه شدن متن فارسی زیر انگلیسی با قابلیت رویت و مخفی
0.0 0

#1

اگر زیر هر خط قابلیت نمایان یامخفی کردن ترجمه زیر هر خط انگلیسی وجود داشت خیلی خوب بود .

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)