معنیthe verb to agree

how to get the subject and the verb to agree and all that bullshit. Forget that


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت خواندن »

در گرامر agree بودن فاعل و فعل اصطلاح رایجیه. یعنی فعل و فاعل باید با هم همخوانی داشته باشن. یعنی مثلا اگر فاعل سوم شخص مفرد بود، فعل هم باید مفرد بیاد و اگر زمان جمله حال بود s بگیره

3 پسندیده