تالار زبانشناس

منظورازsome sort of

معنی جمله زیر چیه
is not some sort of random roll of the dice

The difference between people who produce positive results and those who do not is not some sort of random roll of the dice.


این تاپیک مربوط به درس« قدرت نامحدود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

1 Likes

میشه : یه جورایی، به نوعی، یه نوعی از

2 Likes