تالار زبانشناس

چرا دوبار there اومده

سلام

There was no shadow there, and I felt better.


این تاپیک مربوط به فصل« نبرد با مرگ » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « لیگیا »

1 Likes

سلام
There اول به معنی وجود داشتن است.
There + is / are / was / were یعنی وجود داشتن.
و there دوم به معنی آنجا است.

2 Likes