تالار زبانشناس

The قبل از اسم کشورها؟

سلام
کدام جمله درست است؟

is he from the Canada ?
یا

is he from Canada ?

2 Likes

جمله دوم درسته
قبل از کشورها the نمیاریم

1 Likes

سلام

6 Likes

ولی این جمله را در کتاب دیدم که the را قبل از United States آورده بود

He is from the United States

2 Likes

the u.s فرق میکنه با کانادا
The همراه خود کشور
مثلا the u.k -
The unite arbik
نمیدانم درست گفتم یا نه
ولی یه سرچی بکن تو اینترنت .

1 Likes