تالار زبانشناس

زمان جمله قابل تشخیص نیست

سلام
زمان جمله های زیر مگه حال ساده نیست ولی فعلها زمان گذشته هستند
چرا؟
Hello, welcome to the fourth lesson. This one is called “Beliefs.” Let’s get started.

سلام
به این نوع جملات میگن جملات مجهول
در جمله با called و started هم به نوعی فعل هم به نوعی صفتن.
این یکی اعتقادات نامیده (گفته)میشه

فرض کن جمله اینجوری باشه
They called this one belifies
اونها بهش میگن باورها…
در جمله بالا ما فاعل they رو داریم پس جمله فاعلش معلوم جمله معلوم هستش.
اما وقتی ما نمیدونیم که کی به این درس اعتقادات
میگه از ساختار مجهول استفاده میکنیم.
She marries to jim
اون با جیم ازدواج کرده
She is married
او ازدواج کرده (با کی جمله مجهول )
لینک های پایینم میتونند کمک کننده باشند.

3 Likes