تالار زبانشناس

Nice going there

آیا Nice going there
همون way to go and good job هست یا نه؟

بله شبیه به هموناست. مثل «اینو خوب اومدی» که تو فارسی میگیم تقریبا

2 Likes

یعنی در کل همون کارت خوب بود یا دمت گرم معنی میشه دیگه؟