تالار زبانشناس

And are making our way through the bowels of Zurg's fortress

and are making our way through the bowels of Zurg’s fortress.
ما داریم از طریق کانال ها به قلعه زرگ به راهمون ادامه میدیم
bowle یعنی روده ولی این جا کانال معنی کرده درسته؟