تالار زبانشناس

Sickness معنی

آیا میشه وضعیت معنی کرد ؟sickness

بیماری
مرض
عارضه
کسالت
خستگی
معانی که من میدونم.

1 Likes