تالار زبانشناس

A question about tens

does everyone know about this sentence
" he had lost touch with his family"
what’s the difference between had lost touch and has lost touch.
thanks

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قلب سالم»)

2 Likes

past perfect

present perfect

1 Likes

این اولین باریه که تو افرتلس, از ماضی بعید استفاده شده…البته مستر ای جی هم صداش رو درنیاورده :joy:

1 Likes