تالار زبانشناس

منظور ازLike چیه

. He was surfing when he was 96 years old and it was a surfing accident. Like I don’t know what happened.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تندرستی در 100 سالگی »

معنیش مثل اینجاست:

3 Likes