تالار زبانشناس

معنیas high as چیه آیا به معنی بیشتره؟

have rates 10 times as high as their genetic counterparts still eating in the traditional way in China.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تندرستی در 100 سالگی »

1 Likes

خیر.
یعنی نرخی تا اندازه ی ده برابر/ به زیادی ده برابر همتاهای ژنتیکی آنها دارند

1 Likes