تالار زبانشناس

منظوز از, sit tall چیه

Get your shoulders back. Stand tall, if you’re sitting, sit tall


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

درود برشما،
بطور کلی منظور اینکه با قدرت و اراده راسخ باش
شانه ها را کشیده کن، صاف بشین(خمیده و قوز کرده نشین)
معنی کلمه به کلمه براتون مهم نباشه،مفهوم و برداشت ذهنی داشته باشین و ببین غرض اصلی از این متن چیه، چراکه شانه های کشیده و صاف ایستادن و نشستن نشاندهنده قدرت و محکم بودن اراده شخص است
تحلیل ذهنی کنین
شاد و پیروز باشین

3 Likes