تالار زبانشناس

نقش as در این جمله

all the other animals watched as the two swans flew away friends forever

وچراfriends forever در آخر جمله آمده است


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »