Without him seeing me!”

در جمله زیر چرا از ضمیر him استفاده شده نباید از he استفاده میشد؟

I’ve got to get out of here without him seeing me!”


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

ضمایر
فاعل he
مفعول him

اینجا هم ضمیر در نقش مفعول میباشد