تالار زبانشناس

چرادراین جمله ازifاستفاده شده؟

نقش ifدر جمله ی
He doesn’t know if he bleaves
چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

اینجا لغت if به معنی آیا می باشد و چون در وسط جمله آمده جمله بعد از آن حالت خبری دارد. به جای if میتوان از ساختار
Whether…or not

جمله شما میتونه این شکلی هم باشه:

He does not know whether he believes or not.

2 Likes