تالار زبانشناس

فرق بین alone و only

تفاوت کاربرد alone و only چیه؟

1 Likes

Alone

alone
صرفاً به این معنی است که شخص تنها است. عبارات
on your own , by yourself
نیز در زبان انگلیسی درست به همین معنی هستند ولی صورت های غیر رسمی تر و خودمانی ترند** . هیچ یک از این سه مورد بار مثبت یا بار منفی ندارند :

I just wanted to stay at home alone / by yourself.

فقط می خواستم تنها خانه بمانم.

عبارت های
by yourself و on your own
وقتی در زبان انگلیسی با افعال کنشی به کار می روند این مفهوم را می رسانند که شخص کاری را به تنهایی انجام می دهد و نه به کمک کسی دیگر . پس وقتی می گوییم :

I want to swim on my own/by my self.

می خواهم خودم شنا کنم

منظورمان بدون کمک دیگری است ، چه با حضور دیگران چه بدون حضور دیگران.یعنی اینکه حتی تو استخر پر جمعیت یا استخر خالی از جمعیت میخوام خودم تنهایی شنا کنم.

اما اگر بگوییم: I want to swim alone

می خواهم تنها شنا کنم.

منظورمان صرفاً بدون حضور دیگری است.یعنی دوست داره تنهای مطلق باشه بدون وجود کسی دیگر در اطرافش.

و اما کاربرد
Only

برای مثال در جمله زیر به چهار مکانی که “only” قرار می گیرد توجه کنید:

  • “Only I like dancing at a party.”
  • “I only like dancing at a party.”
  • “I like only dancing at a party.”
  • “I like dancing only at a party.”

“only”
قبل از فاعل برای توصیف فاعل:** در جمله
only I like dancing at a party"
کلمه
“only”
فاعل
“I”
را توصیف می کند. در این جمله می گویید کس دیگری دوست ندارد برقصد جز من.

و یا می توانید زمان و فاعل جمله را عوض کنید،

“Only John danced at the party.”

در این جمله، جان تنها کسی بود که در آن مهمانی رقصید.

“only”
قبل از فعل اول برای توصیف فعل اول:** برای مثال در جمله زیر:

“I only like dancing at a party”

“only”
فعل
“like”
را توصیف می کند، بنابراین معنی این جمله این است، من فقط یک کار در مهمانی دوست دارم انجام دهم و آن هم رقصیدن است.( من دوست ندارم صحبت کنم بخورم یا بنوشم فقط دوست دارم برقصم)

*به مکان و موقعیت های مختلف قرار گرفتن
“only”
توجه کنید.

برای مثال:

“John only cooks meat for his family.”

این جمله در صورتی کاربرد دارد که جان گیاهخوار باشد و نه گوشت می خرد نه تهیه می کند نه می خورد، اما وقتی با خانواده خود است که گوشتخوار هستند برای آنها گوشت می پزد. در این جمله توصیف کننده در جای مناسبی قرار گرفته و نشان می دهد که جان فقط گوشت می پزد.

“only”
قبل از فعل دوم، فعل دوم را توصیف می کند:** برای مثال:

“I like only dancing at a party.”

در این جمله
“only”
فقط
“dancing”
را توصیف می کند. یعنی من تنها یک کار در یک مهمانی دوست دارم و آن هم رقصیدن است. گوینده دوست ندارد در یک مهمانی صحبت کند، بخواند، و یا بنوشد.

در جمله ای که نشان می دهد گوینده در یک زمان خاص تنها یک کار را انجام می دهد از
“only”
استفاده میشود. برای مثال در جمله زیر:

“I eat only vegetables.”

مشخص است که شما یک گیاهخوار هستید و از رژیم غذایی خود به کسی می گویید. این یعنی شما از گوشت و یا دیگر محصولات غذایی استفاده نمی کنید، بلکه سبزیجات مصرف می کنید.

“only”
قبل از عبارت پایانی جمله برای توصیف عبارت:** در مثال زیر

“I like dancing only at a party.”

“only”
عبارت
” at the party”
را توصیف می کند.این جمله نشان می دهد گوینده دوست دارد فقط در مهمانی برقصد و در هر زمان و مکان دیگری این کار را دوست ندارد انجام دهد.

شما می توانید
“only”
را به روشهای دیگری هم بکار ببرید.

“John drinks scotch only with his dad.”

این یعنی جان با هیچ کس جز پدرش اسکاچ نمی نوشد.

4 Likes

ممنونم از توضیحات کاملتون فقط توضیحات only یکم پیچیدس و جا افتادنشم سخته یکم