تالار زبانشناس

کاربرد و معنی gotta چیست؟!

We gotta get out of the road


این تاپیک مربوط به فصل« من خانه ام » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « بافی - قاتل خون آشام ها » کتاب: « هالووین »

gotta
مخفف have got to می باشد
که از لحاظ کاربرد فرقی با have to ندارد
. به چند مثال توجه کنید:

I gotta be at work within 10 minutes.

باید در ظرف 10 دقیقه در محل کارم باشم.

You gotta drive a bit slower here.

تو باید اینجا یکم آروم تر رانندگی کنی.

.

ما باید از جاده خارج شوبم

1 Likes