تالار زبانشناس

ترجمه slip

I always slipped you the wrong answers."


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل سوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

1 Likes

slip درکل به معنای لیز خوردن،گریختن
اما در اینجا به معنای فرار و‌گریختن است
من همیشه فرار میکنم یا میگریزم از جوابهای خطرناک

2 Likes

من همیشه جواب های اشتباه به تو می دادم.

To slip someone something

3 Likes