تالار زبانشناس

چند سوال در مورد داستان شیر و موش از بسته دوم داستان های بچه گانه

درود

“Granny, what big eyes you have!”

در اینجا مگر what نباید سوالی کنه جمله رو؟
کلمه های wh دار مگه در اول جمله سوالی نمیکنن؟
اصلاً چرا کلمه have رفته آخر جمله؟
ساختار جمله چرا اینطوریه😑
اینجا مگه اول جمله نیست یا وسط حمله محسوب میشه؟


All the better to see you with!"
این جمله چطوری معنی میشه؟

All the better to eat you with!" shouted the wolf. A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house
در اینجا A woodcutter in the wood چرا از کلمه wood استفاده کرده و چرا از jungle استفاده نکرده ؟؟
…‌‌‌‌…

The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed

در اینجا ate up به چه معنی هست؟
جمله he got into grann’s bed چطوری ترجمه میشه و اینکه get into مگه از افعال دو قسمتی نیست و وسطش کلمه میاد چرا اینجا نیومده ؟
داخل داستان جوجه اردک زشت به این شکل اومده بود این فعل دو قسمتی👇
He was very thirsty and put his beak into the water.

Put his beak into

He heard a loud scream and ran to the house.
کلا scream چی محسوب میشه فعل یا اسم؟

He heard a big roar, and squeaked when he saw the king of the jungle tied to a tree.

ساختار این جمله به چه شکل هست؟ the و یا of چرا اومده یه توضیح کلی و مختصر که فقط یه پیش ذهنیتی داشته باشم همین


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes