تالار زبانشناس

معنی جمله زیر چیه؟

My husband spends hours in the bathroom, but then again so do I.

معنی but then again به تنهایی چیه؟

دیکشنری لانگمن برای معنی but then again میگه

  used when you are adding a statement that makes what you have just said seem less surprising

معنی جمله تقریبا میشه: همسرم ساعتها در حمام به سر میبره، اما خوب منم همینطوریم.

3 Likes