تالار زبانشناس

ترجمه take over

Josh stopped and gratefully let Dad take over the chase


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل سوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

1 Likes

به عهده گرفتن، در دست گرفتن

جاش وایساد و با احترام اجازه داد پدرش تعقیب و گریزو به عهده بگیره

3 Likes