ترجمه این جملهkid who had broken

A bored neighborhood kid who had broken into an empty house for a thrill?


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل چهارم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

1 پسندیده

ترجمه کل جمله:
پسربچه کسل محله که برای هیجان به داخل یک خونه متروکه رفته بود…

مطمئنا به خاطر این که جمله دارای ضمیر موصولی who است ادامه داره

1 پسندیده