تالار زبانشناس

The mostبرای چه استفاده شده

در جملهthe most commonدر پاراگراف اول the most در کنار صفت common چ معنی میدهد؟


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

رایج‌ ترین، شایع ترین

2 Likes

Most بیشترین
Common متداول بودن

The most common=رایج ترین

1 Likes